GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Omschrijving


De beeldbank van de dienst Communicatie VRT is een digitaal fotoarchief dat dagelijks wordt aangevuld. De collectie bevat inmiddels meer dan 66.000 beelden en gaat terug tot 1998.
Foto's van vóór 1998 vallen buiten het beheer van de dienst Communicatie. Ze zijn niet toegankelijk via de beeldbank en er gelden specifieke gebruiksvoorwaarden welke hier niet worden behandeld.


2. Toegangsvoorwaarden


Om toegang te krijgen tot de beeldbank dient men over een login te beschikken. Registratie- aanvragen kunnen worden ingediend via een webformulier op http://pers.vrt.be of per email: DLFotoredactie@vrt.be. U kunt de fotoredactie ook telefonisch bereiken op 02 741 35 59 of 02 741 35 15.


VRT beschikt met betrekking tot het fotomateriaal en het ter beschikking stellen ervan slechts over beperkte rechten. Het correct gebruik van het fotomateriaal wordt behandeld in punt 2.2.
Voor sommige foto's van derden waarvoor VRT tijdelijk over het vertegenwoordigingsrecht beschikt kunnen bovendien extra voorwaarden gelden. Deze copyrightinformatie wordt steeds in de metadata meegegeven. Deze metadata is integraal online consulteerbaar maar kan ook offline worden uitgelezen via beeldbewerkingsprogramma's zoals Adobe Photoshop. Het is de verantwoordelijkheid van de medecontractant om ervoor te zorgen dat hij correct op de hoogte is van de copyrightinformatie.


HET VOLGENDE WORDT OVEREEN GEKOMEN:


2.1. Voorwerp.


De VRT verleent de medecontractant toegang tot zijn beeldbank, uitsluitend binnen de grenzen van en voor het hierna omschreven gebruiksrecht en onder de hierna omschreven voorwaarden. Deze toegang is niet exclusief.
De toegang is strikt persoonlijk. De medecontractant zal de gebruikersnaam en het wachtwoord niet doorgeven aan een derde of door een derde laten gebruiken. De medecontractant blijft verantwoordelijk voor elk gebruik dat d.m.v. een hem toegekend wachtwoord is gedaan.
De aanvraag voor een gebruikersnaam en wachtwoord vermeldt de contactgegevens van de contactpersoon/gebruiker. Elke mededeling die door de VRT wordt gedaan aan deze contactpersoon (telefonisch, per mail, andere correspondentie) wordt beschouwd in het licht van deze overeenkomst beschouwd als een geldige mededeling aan de medecontractant.
De medecontractant blijft evenwel te allen tijde verantwoordelijk ten aanzien van de VRT en vrijwaart hem voor eventuele aanspraken van derden.


2.2. Gebruiksrecht in drukwerk en op websites.


2.2.1. De medecontractant mag het materiaal afkomstig van onze beeldbank rechtenvrij gebruiken, doch enkel ter illustratie van de VRT- uitzendingen en -diensten in de (geschreven en online) pers en/of ter illustratie van persinterviews met VRT- medewerkers, en dit hetzij in drukwerk, hetzij op websites van de medecontractant.
2.2.2. Indien het gebruik zoals vermeld in artikel 2.2.1. betrekking heeft op drukwerk dat wordt uitgegeven door de medecontractant dan heeft de medecontractant het recht om het fotomateriaal te publiceren in hoge resolutie.
Indien het gebruik zoals vermeld in artikel 2.2.1. betrekking heeft op online publicatie door de medecontractant dan heeft de medecontractant enkel het recht om het fotomateriaal te publiceren in lage resolutie (72 DPI en een langste zijde van max. 720pixels). De medecontractant verbindt zich ertoe de beelden te herschalen indien het via de beeldbank aangeleverde formaat deze maximumgrens overschrijdt. Webpublicatie is niet toegestaan indien dit in de metadata aldus is vermeld.
2.2.3. Zonder afbreuk te doen aan wat bepaald wordt in artikel 2.4.2. is het archiveren van een foto voor uitgesteld gebruik in de zin van artikel 2.2.1. te allen tijde beperkt tot 90 dagen. Behoudens de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de dienst Communicatie van de VRT is elk hergebruik, elke afstand of doorverkoop aan derden ten strengste verboden.
2.2.4. De doorverkoop aan derden zonder overeenkomst met VRT en /of de betrokken rechthebbende, alsook elke andere inbreuk op deze bepalingen over het gebruiksrecht en op de algemene bepalingen van de toegelaten toepassingen zullen automatisch een schadevergoeding impliceren forfaitair begroot volgens de tarieven zoals gehanteerd door de beheersvennootschap Sofam.
2.2.5. Bij het niet respecteren van de opgelegde gebruiksbeperking of bij een inbreuk op andere bepalingen van deze overeenkomst is VRT gerechtigd de toegang tot de beeldbank te ontzeggen, dit onverminderd andere rechtsmiddelen waarover de omroep en andere betrokken partijen zich in dat geval kunnen beroepen.


2.3. Verdere voorwaarden:


2.3.1. De foto's moeten worden gepubliceerd overeenkomstig de journalistieke beroepsregels. Hierbij geldt dat geen andere betekenis of beschrijving mag worden gesuggereerd dan deze die er door de meegeleverde metadata aan werd gegeven.
2.3.2. De integriteit van het werk dient steeds gerespecteerd te worden. Hierbij geldt dat zonder toestemming geen wijzigingen aan het beeldvlak mogen plaatsvinden, geen kleuren mogen worden gewijzigd noch elementen mogen worden uitgeknipt, enz.
2.3.3. VRT verklaart over de vereiste auteursrechten te beschikken voor het in artikel 2.2.1 vermelde gebruiksrecht dit behoudens (een vaak voorkomende) andersluidende en duidelijke vermelding in de metadata van de foto.
2.3.4. Ongeacht de aard van de publicatie dient men op of bij een foto steeds het volledige copyright te vermelden zoals genoteerd in de metadata.
Indien de langste zijde van een foto gepubliceerd in drukwerk kleiner is dan 4,5cm hoeft men het copyright niet te vermelden. Deze regel geldt nooit voor het gebruik van fotomateriaal op websites.
2.3.4. Het videomateriaal wat via http://pers.vrt.be wordt aangeboden is uitdrukkelijk voorbehouden voor visiedoeleinden, d.w.z. enkel ter voorbereiding van een artikel. Het videomateriaal mag noch geheel, noch gedeeltelijk publiek worden aangeboden zonder schriftelijke toestemming van VRT. Dit geldt eveneens voor het nemen van eventuele videostills / grabs uit het videomateriaal.
2.3.5. De beeldbank is in principe 24u./24u. en 7 dagen op 7 toegankelijk. VRT kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een tijdelijke storing of vertraging van het netwerk of voor kortstondige ontoegankelijkheid van de databank.


2.4. Duur.


2.4.1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor een duur die ingaat op datum van ondertekening ervan en verstrijkt op 31 december 2011. Zij kan stilzwijgend worden verlengd, telkens voor de duur van één jaar en onder dezelfde voorwaarden, behoudens indien één van de partijen ze schriftelijk opzegt uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de lopende periode.

2.4.2. Na afloop van de overeenkomst mogen de foto's verkregen via de VRT- beeldbank in geen geval en onder welke vorm dan ook in het bezit van de klant blijven en uiteraard evenmin nog worden gebruikt.


2.5. Vroegtijdige beëindiging.


2.5.1. Op elk ogenblik in de uitvoering van de overeenkomst en onverminderd zijn recht op schadevergoeding, kan de VRT de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren en de medecontractant de toegang tot de beeldbank ontzeggen, en dit bij elke tekortkoming van de medecontractant aan diens verplichtingen, die niet is verholpen of rechtgezet binnen een termijn van 7 dagen nadat hij hiervan door de VRT schriftelijk of telefonisch werd ingelicht of, nog indien, ondanks een eerdere aanmaning, de medecontractant een nieuwe inbreuk op zijn verplichtingen uit deze overeenkomst begaat.
Een eventuele vroegtijdige beëindiging doet geen afbreuk aan andere sancties vermeld in deze overeenkomst waaronder het bepaalde in de artikelen 2.2.4 en/of 2.2.5 ervan.


3. Algemene bepalingen.


3.1. De nietigheid van een of meerdere bedingen van onderhavige overeenkomst zal nooit de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg hebben. Ingeval van nietigheid van een beding zullen partijen het nietige beding vervangen door een geldig beding dat het nauwst aansluit bij de bedoeling van de partijen.
3.2. Mogelijke wijzigingen of aanpassingen van deze overeenkomst na het sluiten ervan, worden opgenomen in een geschrift dat door alle partijen dient te worden ondertekend.
3.3. Eventuele algemene en bijzondere verkoop- en/of factuurvoorwaarden van de medecontractanten, zelfs als deze zouden vermelden dat zij als enige gelden, worden uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4. De medecontractanten mogen de rechten en plichten die zij op basis van deze overeenkomst hebben of verwerven, niet overdragen aan een derde, tenzij met voorafgaand schriftelijk akkoord van de VRT.